Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans, w okresie IV-X 2017 r. w biurze projektu w Kielcach

2. Formą zgłoszenia będą dokumenty aplikacyjne tj.

 • formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
 • oświadczenie o statusie  na rynku pracy  w przypadku osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy (załącznik nr 3),
 • zaświadczenie z PUP/MUP o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP z podaniem profilu (I lub II)
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2)
 • ksero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) oraz wypełniona ankieta  na temat  potrzeb – tylko dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

3. Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:

 • miejsce zamieszkania powiaty: ostrowiecki, opatowski, starachowicki, skarżyski, kielecki, konecki, miasto Kielce
 • wiek powyżej 29 roku życia ( do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie )
 • osoba należąca do co najmniej jednej z kategorii: osoba w wieku powyżej 50 roku życia, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, osoba z niskimi kwalifikacjami,  osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną oraz powracająca na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki
 • osoba niepracująca (bierna zawodowo lub bezrobotna)
 • minimalne wymagania dla osób chcących ukończyć szkolenie zawodowe: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe

4. Kandydaci w pierwszej kolejności będą wyłaniani według kryteriów:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami – 20 pkt
 • osoby długotrwale bezrobotne-20 pkt.
 • osoby po  50 roku życia – 10 pkt
 • osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt
 • mężczyźni  - 5 pkt
 • osoby sprawująca opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym  okresie sprawowania opieki – 5 pkt.

5. Po wstępnym zakwalifikowaniu do projektu 102osób-17 osób/grupa (decydują punkty zebrane na etapie oceny formalnej, w przypadku równoległej punktacji decyduje dopiero termin wpłynięcia dokumentów) zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uwzględniająca podział na płeć.

6. II ETAP rekrutacji

 • badanie motywacji Uczestników projektu do podjęcia udziału w projekcie (punktacja od 0 do 10 punktów)

7. Na podstawie sumy punktów. zostanie stworzona ostateczna liczba Uczestników projektu - 90 osób uwzględniająca podział na płeć.

8. 100% potwierdzonych Uczestników zostanie poinformowana o wynikach rekrutacyjnych i z Uczestnikami zostaną podpisane deklaracje uczestnictwa. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu do projektu ma możliwość przystąpić pierwsza osoby z listy rezerwowej.

Script logo